על משמעותו והוראתו של כישוף

כישוף הינו מושג שיכול לשמש בלפחות שלוש משפחות משמעות שונות ובשלוש המשפחות הללו יבקש המאמר שלהלן לעסוק בסקירה זריזה. ההפרדה העקרונית הראשונה שניתן לערוך בתוך המושג היא זו של כישוף מבחוץ לעומת זה המתקיים בפנים. הבחנה ראשונית זו היא הציר העיקרי של המאמר. כישוף מבחוץ מתחלק אף הוא לשתי קטגוריות עיקריות שהפעם אינן מתבדלות במשמעותן אלא בעיקר בהוראתן. כך אנו יכולים לדבר על כישוף במובן הפיזי של היות חף מכל לכלוך או רבב ומשמעות זו מכילה תחתה הוראות רבות ושימושים שונים שעוסקים כולם במימד הפיזי של דברים. שימוש אחר לכישוף מבחינת החיצוניות הוא שימוש מושאל, וכך אנו מדברים על דברים שהם נקיים מבחינת אופיים המטאפורי ולא מבחינת מהותם החומרית. כך אנו רואים מעין תמונה של עץ תלת ענפי הכולל התפצלויות של משמעות והוראה הכרוכות במושג של כישוף והן מתייחסות בתיבה לשונית אחד למגוון של תופעות אנושיות או טבעיות. התפצלות זו של המושג של כישוף מדגימה את הקושי העקרוני בעריכת מיפויים של שדות סמנטיים, שכן תחת ההבחנה של מבפנים או מבחוץ ניתן היה לבחור בצירים רבים אחרים שעל פניהם ניתן לערות את הדיון אודות משמעותו של המושג כישוף. הבחירה היא שרירותית, אך כך תהיה גם כל בחירה אחרת, וזוהי דרך אחת לבחון את הנושא הסבוך של משמעות המושג כישוף.

כישוף מבפנים

כישוף מבפנים משתייך למשפחת המשמעויות המטאפוריות של המושג. אמנם ניתן לדבר על כישוף מבפנים מבחינה מילולית, כלומר העדר זיהום ולכלוך של איברים פנימיים או העדר חומרים מסוכנים במערכת הביולוגית, אך על פי רוב השימוש במושג של כישוף מתייחס בעיקר למצבים נפשיים, ועל כן הוא בגדר מטאפורה. כישוף מבפנים משמש לא אחד, הן בתורות מסורתיות והן בדתות חדשות כגון הניו אייג', לתאר מצב של טהרה נפשית החפה מזיהומים בעיקר בצורת מחשבות ורגשות בלתי רצויים. כישוף פנימי יכול גם לציין מצב של ריכוז תודעתי, כזה החף מהסחות דעת שונות שגם הן למעשה מחשבות ותחושות בלתי רצויות.

כישוף מבחוץ

כישוף מבחוץ, כאמור, מתייחס הן אל משמעויות מילוליות של המילה מבחינת העולם החומרי והן למשמעויות מושאלות המתארות בעיקר מצבים שהם מעשה ידי אדם או תרבות. כך כישוף מבחוץ יכול לתאר את דרך פעולתו ההגונה של אדם, למשל פוליטקאי, ולהתייחס לכך שאין במעשיו לכלוך או זיהום של אינטרסים זרים או שיקולים לא עניינים. כישוף במובן זה מרמז על מחויבות מלאה של אותו אדם נקי למלא את מטרותיו כפי שהוא מצהיר עליהן ללא הסתר פנים וללא קומבינות, ובבחינה זו כישוף זה הוא, כאמור, רק כלפי חוץ. ישנם משמעויות מושאלות רבות למילה זו, אך מכיוון שתמה היריעה שהוקצתה לנו אנו נוותר על המשכם ונותיר לקורא המעוניין בכך להמשיך ולמצוא לעצמו דוגמאות נוספות למשמעות.